Verschillen ADR- en CLP-pictogrammen

Voor etikettering en signalering van gevaarlijke stoffen (door middel van pictogrammen) gelden, afhankelijk van de wetgeving, verschillende voorschriften. Hierdoor verschillen ADR-etiketten en CLP-etiketten van elkaar. Dit is in zekere zin logisch, immers: het doel van de arbeidsomstandighedenwetgeving is een ander dan dat van het ADR. Ook de signalering van gevaarlijke stoffen middels pictogrammen op de etiketten verschilt van elkaar.

Als goederen vanuit, of bedoeld voor, vervoer worden opgeslagen, is op deze goederen meestal ADR-etikettering aanwezig. Deze etikettering is voorzien van de pictogrammen volgens de ADR regelgeving. Deze pictogrammen duiden grotendeels dezelfde gevaren aan als de pictogrammen die de CLP verordening voorschrijft. In de CLP verordening is, in artikel 33, opgenomen dat een CLP-pictogram op een buitenverpakking en op een enkele verpakking achterwege kan blijven als het gevaar van de gevaarlijke stof al aangeduid wordt door een ADR-pictogram. Als dit niet zo is, geldt dat het CLP-pictogram gebruikt moet worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor CMR-stoffen, waarvan het gevaar in de ADR wetgeving niet wordt aangeduid met een pictogram. Zonder deze aanduiding wordt niet voldaan aan artikel 4.1 d van het Arbeidsomstandighedenbesluit (bron CLM)

Op zoek naar een Cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen waar deze onderwerpen in behandeld worden? In deze cursus wordt tevens de ADR behandeld.

 

ADR Awareness voor laboratorium medewerkers

Een laboratoriummedewerker heeft doorgaans weinig met het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg te maken. Kennis over het ADR, de code voor het vervoer over de weg, is dan ook vaak niet aanwezig. Toch blijken er taken uitgevoerd te worden die er voor zorgen dat hij of zij toch aantoonbaar opgeleid moet zijn voor bepaalde taken. De E-learning Werken met gevaarlijke stoffen in het lab gaat hier uitgebreid op in, waarmee de cursus deelnemer aantoonbaar opgeleid wordt.

Lees veder op: https://gevaarlijkestoffen-in-het-lab.be/2022/05/06/adr-awareness-voor-laboratorium-medewerkers

Geen aandacht voor werken op hoogte kan leiden tot forse boete of verlies van verzekering

Het schoonmaakbedrijf Fonville uit Coevorden kreeg recent een boete van 50.000 euro vanwege het niet-naleven van de Arbowet. Een werknemer maakte een fatale valpartij toen hij bij een schoonmaakklus op een fabrieksdak door een lichtkoepel van plexiglas viel. Er was geen sprake van een veilig werken op hoogte die de werknemer hadden kunnen beschermen. Volgens de rechtbank Overijssel overtrad het bedrijf meerdere artikelen van de Arbowet. Een daarvan is artikel 5, dat bepaalt dat een werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vastlegt welke risico’s werknemers lopen wanneer ze aan het werk zijn. En dat is niet alles: er hoort ook een plan van aanpak bij. De rechter doelt daarmee op de zogenoemde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI & E), die verplicht is voor elke werkgever met personeel.

Werken op hoogte

Fonville beschikte wél over een RI&E, maar daarin ontbrak een passage over de te nemen maatregelen in geval van lichtkoepels met doorvalgevaar. De raadsman van het bedrijf zegt dat het ondoenlijk is om voor elke klus de RI&E aan te passen. Ook zegt hij dat het doorvalgevaar bij het werken op platte daken met lichtkoepels in de branche van schoonmakers en glazenwassers niet als risico is onderkend.

De rechter kan dat niet rijmen met het feit dat op de lichtkoepels stickers waren aangebracht met een pictogram van doorvalgevaar. Ook merkt de rechter fijntjes op dat ad hoc werkzaamheden nog niet maken dat je werknemers dan maar aan levensgevaar kunt blootstellen. Bovendien moet een RI&E continu worden aangepast aan de omstandigheden.

Omgangsvormen

Uit vorig jaar gehouden onderzoek blijkt dat slechts de helft van de bedrijven beschikt over een RI&E. Met name bedrijven met minder dan vijftig werknemers hebben er vaak geen op de plank liggen. Van de bedrijven die er niet aan voldoen blijkt de helft helemaal niet op de hoogte te zijn van de verplichting.

Bedrijven doen er verstandig aan een medewerkers op de te laten leiden als Preventiemedewerker. Daarnaast is het raadzaam medewerkers op te laten leiden door middel van een Cursus werken op hoogte.

source: destentor